Ἀρχεῖα κατηγορίας: Ελληνική γλώσσα

Χριστουγεννιάτικος αφελληνισμός

Τι του λείπει του ψωριάρη την στιγμή που κινδυνεύει να εκλείψει από προσώπου γης σαν φυλή και σαν κράτος; Μα τι άλλο; Τα χαρωπά τζίγκλς με χριστουγεννιάτικο μούντ.

Νεκρή γλώσσα τα αρχαία ελληνικά

Αυτό το παραμύθι με την νεκρή ελληνική γλώσσα θα έπρεπε κάποτε να σταματήσει. Όχι ότι το πρόβλημα θα υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμα αφού με την νέα μόδα των κινητών τηλεφώνων έχουν εξαφανιστεί οι τόνοι στα μηνύματα και η έλλειψη έστω και του άθλιου λεξικού των Windows έχει εκτοξεύσει την ανορθογραφία σε δυσθεώρητα ύψη.

Οι μηχανές μετάφρασης μεταφράζουν στην καθαρεύουσα

Την στιγμή που εμείς οι ίδιοι καταστρέφουμε και απλοποιούμε την γλώσσα μας σε βαθμό κακουργήματος… ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΙΓΜΗ οι μηχανές μετάφρασης μεταφράζουν τα αγγλικά κείμενα στην καθαρεύουσα.

Ο Ζολώτας και η ελληνική γλώσσα [2]

Ο Ξ. Ζολώτας είχε εκφωνήσει και έναν ελληνο-γαλλικό λόγο. Ευκαιρία να μάθουμε και λίγα γαλικούλια! Η μετάφραση έχει κάποια λάθη. Αν κάποιος γνωρίζει γαλλικά και μπορεί να την διορθώσει, η διόρθωσή του είναι ευπρόσδεκτη.
Le Dedale Synchrone Du Cosmos Politique
Το Σύνδρομο του Δαιδάλου του πολιτικού Κόσμου
Kyrie, Sans apostropher ma rhetorique dans l emphase et la plethore, j analyserai elliptiquement, sans nul gallicisme, le dedale synchrone du cosmos politique caracterise par des syndromes de crise paralysant l organisation systematique de notre economie.
Κύριοι, χωρίς αποστροφή στην ρητορική μου μέσα στην έμφαση και την πληθώρα, θα αναλύσω ελλειπτικά, χωρίς γαλλικισμούς, τον δαίδαλο του σύγχρονου πολιτικού κόσμου, που χαρακτηρίζεται από τα σύνδρομα της κρίσης που παραλύουν την συστηματική οργάνωση της οικονομίας μας.
Nous sommes periodiquement sceptiques et neurastheniques devant ces paroxysmes periphrasiques, cette boulimie des demagogues, ces hyperboles, ces paradoxes hypocrites et cyniques qui symbolisent une democratie anachronique et chaotique.
Είμαστε περιοδικά δύσπιστοι και νευρασθενικοί μπροστά σε αυτούς τους περιφραστικούς παροξυσμούς, αυτήν την βουλιμία των δημαγωγών, τις υπερβολές, τα υποκριτικά και κυνικά παράδοξα που συμβολίζουν μία δημοκρατία αναχρονιστική και χαοτική.
Les phenomenes fantastiques quon nous prophetise pour l epoque astronomique detroneront les programmes rachitiques, hybrides et sporadiques de notre cycle atomique.
Τα φανταστικά φαινόμενα που μας προφητεύουν για μια αστρονομική εποχή detroneront τα ραχιτικά, υβριδιογενή και σποραδικά προγράμματα του ατομικού κύκλου μας.
Seule une panacee authentique et draconienne metamorphosera cette agonie prodrome de l apocalypse et une genese homologue du Phenix.
Οι οικονομολόγοι τεχνοκράτες θα είναι οι στρατηγοί ενός θεάτρου πολεμικού και δυναμικού και όχι τους προσήλυτους της στασιμότητας.
Les economistes technocrates seront les strateges d un theatre polemique et dynamique et non les proselytes du marasme.
Μόνος πανάκεια αυθεντικός και δρακονική μεταμόρφωση αυτός ο αγωνιώδης πρόδρομος της αποκάλυψης και μια γένεση ομολογίας του Φοίνικα.
Autochtones helleniques, dans une apologie cathartique, psalmodions les theoremes de la democratie thesaurisante et heroique, soyons allergiques aux parasites allogenes dont les sophismes trop hyalins n ont quune pseudodialectique.
Αυτόχθονες ελληνικές, μέσα σε μια καθαρτική απολογία, ψαλμωδίες τα θεωρήματα της δημοκρατίας θησαυρίζονται και ηρωικά, είναι αλλεργικός στα παράσιτα αλλογενή των οποίων τα υπερβολικά υαλώδη σοφίσματα δεν έχουν παρά ψευδο-διαλεκτική.
En epilogue a ces agapes, mon amphore a l apogee, je prophetise toute euphorie et apotheose a Monsieur Giscard d Estaing, prototype enthousiasmant de la neo-orthodoxie economique et symbole de la palingenesie de son ethnie gallique.
Στον επίλογο σε αυτές συγκεντρώσεις, ο αμφορέας μου έχει apogee, προφητεύω την όλη ευφορία και αποθέωση στον κύριο Giscard Estaing, πρωτότυπο ενθουσιώδη της νέο-ορθόδοξης οικονομίας και σύμβολο της παλιγγενεσίας της γαλλικής εθνότητας.

Ο Ζολώτας και η ελληνική γλώσσα [1]

Το 1959, ο Ξ. Ζολώτας έδωσε μία άλλη ελληνοαγγλική ομιλία, ζητώντας να τον ακούσουν με προσοχή, ακόμα κι αν υπήρχε ο κίνδυνος να κουράσει τους ακροατές του. Ιδού ο λόγος και η ελληνική τουμεταγραφή“:
Kyrie. It is Zeus’ anathema on our epoch (for the dynamism of our economies) and the heresy of our economic method and policies that we should agonize the Skylla of nomismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia.
Κύριοι. Είναι “Διός ανάθεμα” στην εποχή μας και αίρεση της οικονομικής μας μεθόδου και της οικονομικής μας πολιτικής το ότι θα φέρναμε σε αγωνία την Σκύλλα του νομισματικού πληθωρισμού και τη Χάρυβδη της οικονομικής μας αναιμίας.
It is not my idiosyncracy to be ironic or sarcastic but my diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethorists.
Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου να είμαι ειρωνικός ή σαρκαστικός αλλά η διάγνωσή μου θα ήταν ότι οι πολιτικοί είναι μάλλον κρυπτοπληθωριστές.
Although they emphatically stigmatize nomismatic plethora, they energize it through their tactics and practices.
Αν και με έμφαση στιγματίζουν τον νομισματικό πληθωρισμό, τον ενεργοποιούν μέσω της τακτικής τους και των πρακτικών τους.
Our policies should be based more on economic and less on political criteria.
Η πολιτική μας θα έπρεπε να βασίζεται περισσότερο σε οικονομικά και λιγότερο σε πολιτικά κριτήρια.
Our gnomon has to be a metron between economic,strategic and philanthropic scopes.
Γνώμων μας πρέπει να είναι ένα μέτρο μεταξύ οικονομικής στρατηγικής και φιλανθρωπικής σκοπιάς.
Political magic has always been anti-economic.
Η πολιτική μαγεία ήταν πάντοτε αντιοικονομική.
In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopolistic antagonism and polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological, but this should not be metamorphosed into plethorophobia, which is endemic among academic economists.
Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μονοπώλια, ολιγοπώλια, μονοπωλιακό ανταγωνισμό και πολύμορφες ανελαστικότητες, οι πολιτικές μας πρέπει να είναι πιο ορθολογιστικές, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να μεταμορφώνεται σε πληθωροφοβία, η οποία είναι ενδημική στους ακαδημαϊκούς οικονομολόγους.
Nomismatic symmetry should not antagonize economic acme.
Η νομισματική συμμετρία δεν θα έπρεπε να ανταγωνίζεται την οικονομική ακμή.
A greater harmonization between the practices of the economic and nomismatic archons is basic.
Μια μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των πρακτικών των οικονομικών και νομισματικών αρχόντων είναι βασική.
Parallel to this, we have to synchronize and harmonize more and more our economic and nomismatic policies panethnically.
Παράλληλα με αυτό, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε και να εναρμονίσουμε όλο και περισσότερο τις οικονομικές και νομισματικές μας πρακτικές πανεθνικώς.
These scopes are more practicable now, when the prognostics of the political and economic barometer are halcyonic.
Αυτές οι θεωρήσεις είναι πιο εφαρμόσιμες τώρα, όταν τα προγνωστικά του πολιτικού και οικονομικού βαρομέτρου είναι αλκυονίδων ημερών αίθρια.
The history of our didimus organization on this sphere has been didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical economies.
Η ιστορία της δίδυμης οργάνωσης σε αυτήν την σφαίρα είναι διδακτική και οι γνωστικές τους εφαρμογές θα είναι πάντα ένα τονωτικό στις πολυώνυμες και ιδιόμορφες εθνικές οικονομίες.
The genesis of the programmed organization will dynamize these policies.
Η γένεση μιας προγραμματισμένης οργάνωσης θα δυναμώσει αυτές τις πολιτικές.
Therefore, i sympathize, although not without criticism one or two themes with the apostles and the hierarchy of our organs in their zeal to program orthodox economic and nomismatic policies, although I have some logomachy with them.
Γι’ αυτόν τον λόγο αντιμετωπίζω με συμπάθεια, αλλά όχι χωρίς κριτική διάθεση, ένα ή δύο θέματα με τους αποστόλους της ιεραρχίας των οργάνων μας στον ζήλο τους να προγραμματίσουν ορθόδοξες οικονομικές και νομισματικές πολιτικές.
I apologize for having tyranized you with my Hellenic phraseology.
Απολογούμαι που σας τυράννησα με την ελληνική μου φρασεολογία.
In my epilogue, Ι emphasize my eulogy to the philoxenous aytochtons of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you, Kyrie stenographers.
Στον επίλογό μου δίνω έμφαση στην ευλογία μου, προς τους φιλόξενους αυτόχθονες αυτής της κοσμοπολίτικης μητρόπολης καθώς και το εγκώμιό μου προς εσάς, κύριοι στενογράφοι.

Ο Ζολώτας και η ελληνική γλώσσα

Ο πρώην πρωθυπουργός και καθηγητής κ. Ξενοφών Ζολώτας είχε εκφωνήσει δύο λόγους στην Ουάσιγκτον (στις 26 Σεπτεμβρίου 1957 και στις 2 Οκτωβρίου 1959), οι οποίοι έμειναν μνημειώδεις. Αιτία ως προς αυτό δεν ήταν μόνο το περιεχόμενό τους αλλά και η γλώσσα τους. Υποτίθεται ότι η γλώσσα των λόγων ήταν η αγγλική. Κατ’ ουσίαν όμως, με την αφαίρεση λίγων συνδέσμων, άρθρων και προθέσεων η γλώσσα είναι η Ελληνική. Το ακροατήριό του αποτελούσαν οι σύνεδροι της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και δεν αντιμετώπισαν τότε κανένα πρόβλημα στην κατανόηση τού προφορικού κειμένου που ανέγνωσε ο Έλληνας καθηγητής. Εκείνο τον καιρό, κατείχε την θέση τού διευθυντή Τραπέζης Ελλάδος και διαχειριστή του ελληνικού Δημοσίου Χρέους. Ακολουθεί ο λόγος της 26/9/1957, χωρισμενος σε τμήματα για ευκολότερη σύγκριση:
“I always wished to address this Assembly in Greek, but realized that it would have been indeed “Greek” to all present in this room.
Επιθύμησα πάντα να απευθυνθώ σε αυτήν την συνέλευση στα ελληνικά, αλλά συνειδητοποίησα ότι θα ήταν πράγματι “ελληνικά” σε όσους είναι παρόντες σε αυτό το δωμάτιο.
I found out, however, that I could make my address in Greek which would still be English to everybody.
Ανακάλυψα, εντούτοις, ότι θα μπορούσα να κάνω τη διεύθυνσή μου στα ελληνικά που θα ήταν ακόμα αγγλικά για όλους.
With your permission, Mr. Chairman, l shall do it now, using with the exception of articles and prepositions, only Greek words.
Με την άδειά σας, κύριε πρόεδρε, θα το κάνω τώρα, χρησιμοποιώντας με εξαίρεση τα άρθρα και τις προθέσεις, μόνο ελληνικές λέξεις.
“Kyrie, I eulogize the archons of the Panethnic Numismatic Thesaurus and the Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods and policies, although there is an episode of cacophony of the Trapeza with Hellas.
Κύριοι, ευλογώ τους άρχοντες του Πανεθνικού Νομισματικού Θησαυρού και της οικουμενικής Τράπεζας για την ορθοδοξία των αξιωμάτων, των μεθόδων και των πολιτικών τους, αν και υπάρχει ένα επεισόδιο κακοφωνίας της Τράπεζας με την Ελλάδα.
With enthusiasm we dialogue and synagonize at the synods of our didymous organizations in which polymorphous economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized.
Με ενθουσιασμό συνδιαλεγόμαστε στις συνόδους των δίδυμων οργανώσεών μας στις οποίες οι πολύμορφες οικονομικές ιδέες και δόγματα αναλύονται και συντίθενται.
Our critical problems such as the numismatic plethora generate some agony and melancholy.
Τα κρίσιμα προβλήματά μας όπως η νομισματική πληθώρα (πληθωρισμός) παράγουν κάποιες αγωνία και μελαγχολία.
This phenomenon is characteristic of our epoch. But, to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practices as a prophylaxis from chaos and catastrophe.
Αυτό το φαινόμενο είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Αλλά, στην διατριβή μου, έχουμε το δυναμισμό να προγραμματίσουμε τις θεραπευτικές πρακτικές ως προφύλαξη από το χάος και την καταστροφή.
In parallel, a Panethnic unhypocritical economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic.
Παράλληλα, μία πανεθνική ανυπόκριτη οικονομική συνεργασία και εναρμόνιση σε ένα δημοκρατικό κλίμα είναι (κάτι) βασικό.
I apologize for my eccentric monologue.
Ζητώ συγγνώμη για τον εκκεντρικό μονόλογό μου.
I emphasize my euharistia to you, Kyrie to the eugenic and generous American Ethnos and to the organizes and protagonists of his Amphictyony and the gastronomic symposia”.
Υπογραμμίζω την ευχαριστία μου σε σας, κύριοι στο ευγενικό και γενναιόδωρο αμερικανικό έθνος και στους οργανωτές και πρωταγωνιστές της Αμφικτυωνία του και τα γαστρονομικά συμπόσια.

Γλωσσική μιζέρια

Η γλώσσα είναι ο δείκτης του πολιτισμού μίας χώρας. Πρόκειται για ένα γνωστό μότο.
Αυτό ισχύει όπως είναι λογικό και για την Ελλάδα. Οκέι? Φυσικά, δεν απαιτώ από όλους να διαχειρίζονται και να γνωρίζουν την γλώσσα σαν ειδήμονες γλωσσολόγοι. Υποθέτω ότι αντιλαμβάνεστε το κόνσεπτ. Ούτε εγώ εξάλλου γνωρίζω τόσο καλά να την σπικάρω. Όμως, τώρα στην τρέντι εποχή μας, που έχουμε τόσα γλωσσικά απς να τρέχουν στα γουίντοους μία υποτυπώδης γνωστική επάρκεια ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΠΡΟΣΟΧΗ είναι πράγματα αρκετά ώστε το αποτέλεσμα να είναι τουλάχιστον σεταρισμένο. Ορίστε ένα κείμενο που αλίευσα στο διαδίκτυο εεεμ στο ίντερνετ ήθελα να πω. Το άλλαξα «προς το καλύτερο». Διαβάστε προσεκτικά το ρεζουμέ και διαλέξτε ποιο κείμενο από τα δύο προτιμάτε. Και σόρι για την πολυλογία.

Πρωτότυπο κείμενο: Κάνουμε σε μια λεκάνη ένα πολύ αραιό χυλό (αν χρειαστεί προσθέτουμε ή αφαιρούμαι γάλα ή αλεύρι). Αλευρώνουμε και λαδώνουμε ελαφρά ένα ταψί και στρώνουμε το χυλό από πάνω σε πάχος 2 εκατοστών. Περιχύνουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο περίπου 45 λεπτά ή μέχρι να κάνει κρούστα από πάνω και να γίνει καφέ χρώματος.

Αλλαγμένο κείμενο: Σε μια λεκάνη φτιάχνουμε πολύ αραιό χυλό. Αν χρειαστεί προσθέτουμε ή αφαιρούμε γάλα ή αλεύρι. Λαδώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψί. Στρώνουμε τον χυλό ώστε να έχει πάχος δύο εκατοστών. Περιχύνουμε από πάνω λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για περίπου 45 λεπτά ή μέχρι να δημιουργηθεί κρούστα καφέ χρώματος.

Τώρα σκεφτείτε πόσες φορές κάτσατε να προσέξετε αυτά που γράφετε και ποιος άραγε να φταίει για την γλωσσική κατάντια μας και τελικά την πολύ πιθανή [και πολύ επικείμενη] εξαφάνισή μας. Θένκς.

Πολλοί φασίστες στην παγκόσμια κοινότητα

Έπεσα πριν λίγο επάνω σε ένα άρθρο [Αυτές είναι οι 9 εννέα χώρες του κόσμου όπου οι μαθητές διδάσκονται τα Ελληνικά!] και έμεινα άφωνος. Οι δημοκρατικές τρίχες στο σώμα μου ορθώθηκαν από αγανάκτηση.
Το κείμενο ανέφερε τις χώρες [προφανώς όχι όλες] όπου διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά, αυτήν η φρικτή γλώσσα των αστο-εθνικιστών φασιστών που αρέσκονταν να πολεμούν [ακόμη και με την ίδια τους την φυλή] για την ελευθερία, την αυτοδιάθεση και την αυτονομία της πόλης-κράτους τους.
Ορίστε λοιπόν:
-Γερμανία: τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται, ως υποχρεωτικό μάθημα, σε 16 Ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.
-Ιταλία: τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται σε όλα τα λύκεια κλασικής παιδείας.
-Βαλκάνια: τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται στα πανεπιστήμια θεολογικής κατεύθυνσης και στα εκκλησιαστικά λύκεια.
-Βέλγιο: τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται ως μάθημα επιλογής.
-Γαλλία: τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται ως μάθημα επιλογής.
-Ισπανία: τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται ως μάθημα επιλογής.
-Ρωσία: τα αρχαία ελληνικά διδάσκονται στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Μόσχας Λομονόσοφ, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών (RGGU), στο Πανεπιστήμιο Αγίας Πετρούπολης, στο Πανεπιστήμιο Πετροζαβόντσκ, στην Θεολογική Ακαδημία Μόσχας και σε όλα τα εκκλησιαστικά λύκεια.
-Κίνα: τα ελληνικά διδάσκονται ως γλώσσα επιλογής στους μαθητές άνω των 14 ετών. Το ποσοστό των κινέζων που γνωρίζουν ελληνικά ξεπερνάει το 6%.
-Βραζιλία: τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο [μάθημα επιλογής], στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Ρίο ντε Τζανέιρο, στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Μπέλο Οριζόντε και στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Τελικά ο φασισμός και ο εθνικισμός ζει και βασιλεύει και δηλητηριάζει τα μυαλά των παιδιών που αντί να διαβάζουν γραπτά αγνών προλετάριων δημοκρατών όπως το «Κεφάλαιο» του Μάρξ, τις ηρωικές πράξεις του Στάλιν [που εκτός των άλλων καθάρισε τους αντεπαναστάτες Τρότσκι και Λένιν] και τα δημοκρατικά κατορθώματα των Κόκκινων Χμέρ, διαβάζουν βιβλία όπως αυτά που έγραψε ο καπιταλιστής, φασίστας, εθνικιστής αστός Όμηρος, ο οποίος στα πολεμοκάπηλα γραπτά του υπάρχει το φασιστικότατο και εθνικιστικότατο «εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης».
Πόσο έχει προχωρήσει η αστική προπαγάνδα και η διάβρωση της δημοκρατικής συνείδησης των προλετάριων!
Άραγε όλοι αυτοί που διαπράττουν αυτό το έγκλημα δεν πληροφορήθηκαν την εμπεριστατωμένη επιστημονικά γνώμη των αριστερών ειδημόνων Νίκου Φίλη [Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων] και της Μαρίας Ρεπούση [βουλευτή ΔΗΜΑΡ] πως τα Αρχαία Ελληνικά είναι νεκρή γλώσσα;

Τι του λείπει του ψωριάρη; Μα η παγκόσμια ημέρα!

Έπεσα σήμερα επάνω σε μία ανάρτηση που ανέφερε ότι ο Τέρενς Κουίκ θα κηρύξει παγκόσμια ημέρα για την ελληνική γλώσσα. Βέβαια αμφιβάλλω αν θα την πάρει είδηση κανένας εκτός από τους κυβερνητικούς και τις ΜΚΟ που θα παίρνουν ζεστό χρήμα για να οργανώνουν φιέστες στην ομογένεια και εδώ.
Αλλά ρε συ Κουίκ, μήπως θα ήταν καλύτερα να βάλεις ένα χεράκι να σταματήσει αυτή η κατρακύλα στην εκπαίδευση των ελληνόπουλων; Ή  ως υφυπουργός εξωτερικών δεν σε ενδιαφέρει το θέμα; Προφανώς σου αρκεί να μαθαίνουν τα ελληνόπουλα πως θα αλλάξουν το φύλο τους πριν μάθουν καλά-καλά να γράφουν και να διαβάζουν…

Ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει ώ προγονική γλώσσα

Το ξέρω από πολλά χρόνια, και το βλέπω καθημερινά, αλλά δεν μπορώ να μην θλίβομαι.
Πρώτα ήρθε η κατάργηση των τόνων. Η ήδη μισοξεχασμένη αρχαία γλώσσα μετατράπηκε μέσα σε μία νύχτα σε «πτώμα σεσηπόν». Ήταν πλέον ζήτημα λίγων δεκαετιών να λατινικοποιηθεί πλήρως.
Σήμερα, οι γενιές που δεν έχουν ιδέα τι είναι το επίρρημα και τι το απαρέμφατο, οι γενιές που έχουν μεγαλώσει με αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά πριν καλά-καλά μάθουν να μιλάνε την μητρική τους γλώσσα, οι γενιές του «κουλάρω» και του «καλυτερότερου» έχουν πλέον αναλάβει τα ηνία της δημοσιογραφίας.
Έτσι έκπληκτος διαβάζω:
-Σε διαφήμιση για μαχαίρι: Οδοντωτή Λεπίδα… Μερικός. Φυσικά το σωστό είναι μερικώς.
Σε σχόλιο: Ενδιαφέρων άρθρο.
Σε σχόλιο: STIN ALLI ZOEI (Εννοεί «στην άλλη ζωή»!!!!)

Ορίστε μερικά από τα συχνότερα γραμματικά λάθη:
1) Ενώ ψάλετε τὸ πολυχρόνιο τοῦ Πάπα ο Πατριάρχης του κάνει νόημα (το σωστό: ψάλεται)
2) Βυθίζετε η οικονομία της Ελλάδας (το σωστό: Βυθίζεται)
3) Ποιος νομίζεται ότι φαίνεται στην φωτογραφία; (το σωστό: νομίζετε)
4) Τα διαφανές υλικά το σωστό: διαφανή)

Οι αγκύλες και τα κόμματα καταργήθηκαν αφού δεν έχουν κανένα νόημα πια για τους νεοέλληνες οδηγώντας σε συντακτικές ασυναρτησίες:

2) Εικόνες που θυμίζουν πίνακες από τον κόσμο των ανθρώπινων κυττάρων
Με την πρώτη ματιά το κείμενο λέει ότι οι εικόνες που θα δείτε θυμίζουν πίνακες από τον κόσμο των ανθρώπινων κυττάρων.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΠΟΛΥ για να καταλάβετε ότι το άρθρο αναφέρεται σε εικόνες από τον κόσμο των ανθρώπινων κυττάρων που θυμίζουν (ζωγραφικούς) πίνακες.

3) Οπαδός της Φενέρμπαχτσε διέλυσε την τηλεόραση σε χαμένη ευκαιρία!
Με την πρώτη ματιά το κείμενο λέει ότι ο οπαδός πήγε στην χαμένη ευκαιρία και διέλυσε την τηλεόραση.
Το σωστό:
Σε χαμένη ευκαιρία, οπαδός της Φενέρμπαχτσε διέλυσε την τηλεόραση!
Ή
Οπαδός της Φενέρμπαχτσε -σε χαμένη ευκαιρία- διέλυσε την τηλεόραση!

4) O “πρωινός καφές” στην Πεντέλη του “δημόσιου φορέα” με το μέλος του Δ.Σ. της Digea
Με την πρώτη ματιά το κείμενο λέει ότι ο πρωινός καφές πήγε με το μέλος του ΔΣ στην Πεντέλη, η οποία ανήκει στον δημόσιο φορέα.
Το σωστό:
Στην Πεντέλη ο “πρωινός καφές” του “δημόσιου φορέα” με το μέλος του Δ.Σ. της Digea

5) Μυθική νίκη, που έφτιαξε νέους οπαδούς για την ΑΕΚ!
Με την πρώτη ματιά το κείμενο λέει ότι θα μάθετε σε ποιό μέρος η μυθική νίκη έφτιαξε νέους οπαδούς για την ΑΕΚ
Το σωστό:
Η μυθική νίκη που έφτιαξε νέους οπαδούς για την ΑΕΚ!
Ή ΚΑΛΥΤΕΡΑ:
Μυθική νίκη έφτιαξε νέους οπαδούς για την ΑΕΚ!
Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Η μυθική νίκη η οποία έφτιαξε νέους οπαδούς για την ΑΕΚ!

Τώρα πια οι νεοελλαδιστανοί αρχίζουν να συνηθίζουν τέτοιες ακατανόητες φράσεις-υβρίδια:
1) Τι μας είπε η Education Manager του brand για το upcoming λανσάρισμα που θα αλλάξει τα δεδομένα στο lip artistry;
2) Δοκιμάσαμε πρώτες τα νέα Be Legendary Lipsticks της Smashbox! (Και κάναμε τα απαραίτητα Swatches)

Γράφουν «Κάνε download» αντί να γράψουν απλά «κατέβασε»…
Προτιμούν να πατάνε δύο πλήκτρα για να γράψουν το αγγλικό ερωτηματικό ? αντί του ελληνικού 1 το οποίο γράφεται με ένα πλήκτρο…
Λένε θένκς, σόρι και ΟΚ.
Έχουν καταργήσει το «εμάς» γράφοντας μανιωδώς «μας» ακόμα και αν δεν χρειάζεται…

Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά αφού η τηλεόραση δείχνει την ομαδάρα σας κάθε μέρα;
Αφήστε που δεν είπα τίποτε ούτε για τους Nomads, ούτε για την Μενεγάκη, ούτε καν για το νέο διαμέρισμα του Ρουβά στην ΝΥ.
Θα πρέπει τελικά να το παραδεχτώ: δεν είμαι παρά ένας γλωσσικός δεινόσαυρος καταδικασμένος στην ποινή να ζω στην χώρα των Λωτοφάγων.

Τελευταία ανάρτηση για την ελληνική γλώσσα

Αυτή [μάλλον] θα είναι είναι η τελευταία αναφορά σε οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
Η Ελλάδα μας χάνεται, η γλώσσα μας χάνεται και οι Έλληνες κατάντησαν πρόβατα σε πολιτικές στάνες. Ψηφίζουν με «δημοκρατική» άνεση όλους όσους θέλουν να εξαφανίσουν ότι απέμεινε από τον πολιτισμό μας, αγοράζουν γκάτζετς, λένε θένκς αντί για ευχαριστώ, υιοθετούν άπληστα οτιδήποτε ξένο και μερικοί επαναπαύονται στις δάφνες του παρελθόντος γράφοντας ανορθόγραφα.
Έτσι όπως κατάντησε το Ελλαντιστάν ας εξαφανιστεί να ησυχάσουμε.
Δείτε το βίντεο, κοιταχτείτε στον καθρέπτη και πείτε ειλικρινά στον εαυτό σας την γνώμη σας για όσα είδατε.

 

Αποχαιρετισμός στον παλιό χρόνο και όχι μόνο

Μαζί με τον παλιό χρόνο αποχαιρέτησα και άλλα σημαντικά πράγματα, όχι ότι αυτό κόφτει τους περισσότερους νεοέλληνες.
1) Αποχαιρέτισα το τελικό ν
Η γλώσσα μοιάζει με το βουνό. Συνέχεια

Αρχείο Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων

Εδώ θα βρείτε τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν από το 1884 έως το 1977. Δείτε τις τεράστιες αλλαγές στην εκπαίδευση από τότε μέχρι σήμερα.

Τα βιβλία έχουν αντιγραφεί από το αρχείο της Χρ. Κουμπάρου-Χανιώτη (http://users.sch.gr/chkoumpar/NAfiles.html).

Πρόκειται για 129 σχολικά εγχειρίδια τα οποία διδάσκονταν στα σχολεία, στο μάθημα των «Νέων Ελληνικών» (Λογοτεχνίας) στους κύκλους εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στη σημερινή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Συνέχεια

Σταματάω τις αναρτήσεις στο πολυτονικό

Μέχρι τώρα έκανα αναρτήσεις στο πολυτονικό. Είχα αγοράσει και τον πολυτονιστή της Ματζέντα και μετέτρεπα αυτά που έγραφα. Δεν υπήρχε πρακτική σημασία, αλλά το έκανα «τιμής ένεκεν» για την αρχαία γλώσσα που είναι πλέον ξένη και άγνωστη.
Τελικά όμως απελπίστηκα. Δεν αξίζει τον κόπο ούτε και αυτό. Σταματάω να χαλάω την ζαχαρένια μου για μια «νεκρή» γλώσσα, που έτσι κι αλλιώς την θεωρούν νεκρή σχεδόν όλοι οι Έλληνες. Η Ρεπούση δεν χρειάζεται να κάνει τόση φασαρία, αφού οι χειρότεροι εχθροί της γλώσσας μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Συνέχεια

Δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά στα Αυστραλιανά σχολεία

Ὡς δεύτερη γλώσσα καὶ ὄχι ὡς διδασκόμενη μόνο σὲ μαθητὲς καὶ μαθήτριες ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ὅπως ἀρχικὰ εἶχε ἀποφασιστεῖ, ἀναπτύσσονται τὰ ἑλληνικὰ στὰ αὐστραλιανὰ σχολεῖα.
Πηγὴ Alfavita

Ἐσεῖς ΚΟΡΟΪΔΑ (γιὰ νὰ μὴν χρησιμοποιήσω βαρύτερες λέξεις) Ἕλληνες ἀνεχτεῖτε τὴν κάθε Ραγκούση ποὺ καταστρέφει τὴν γλώσσα σας.
Ἀνεχτεῖτε τὴν Διαμαντοπούλου, ἀνεχτεῖτε τὴν ΝΔ, τὸ Πασοκ, τὸν Σύριζα, τὶς «δημοκρατικὲς ἀριστερὲς» καὶ κάθε ἄλλο φυντάνι ποὺ σᾶς πίνει τὸ αἷμα.

Ὁ φεμινισμὸς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας

Πολλοὶ κόπτονται γιὰ τὴν ἰσότητα τῶν δυὸ φύλων. Λέγονται καὶ γίνονται ἀπὸ φαιδρὰ μέχρι τραγικὰ πράγματα.
Μία γυναίκα ποὺ ὁδηγεῖ τάνκς ἢ μπουλντόζα ἢ ποὺ ἀνήκει στὶς εἰδικὲς δυνάμεις ἐκπαιδευόμενη σὲ θανάσιμες τεχνικὲς δὲν νομίζω νὰ προσθέτει ἀπολύτως τίποτε στὴν θηλυκότητά της οὔτε στὴν ἰσότητά της μὲ τὸν ἄνδρα. Συνέχεια

Ο θάνατοs τηs πατρίδαs μου 9

Επιδι sε λιγο θα διαβαζουμε και θα γραφουμε με τελιοs διαφορετικό αλφαβiτο απο αφτο που εχουμε sινιθιsι (ετsι κι αλιοs ι νεεs γενιεs θεορουν τι απλι καθαρεβουsα sα αγνωsτι γλοsα) αφτι η καταχοριsι θα γινι με τι μελοντικι μορφι γραφιs. Δεν ινε λογικο οτι θα πρεπι να αρχιsουμε να τιν sινιθιζουμε?
Δε κsερο αν η μορφι θα ινε ακριβοs αφτι, αλα μποριτε να παρετε μια ιδεα ποs θα μιαζι περιπου. Ok?
Αν δε sαs αρεsι κε τι βριsκετε φρικτι οπτικα να εχετε υποπsι sαs το εκsιs:
Κε εsιs θεωριτε φρικτι κε αποθιτικι (εκτοs απo αγνωsτι) τι γλοsα που μιλουsαμε μεχρι το 1965:
-Ινε ι γλοsα τον εφιμεριδον εκινιs τιs εποχιs.
– Ινε ι γλοsα που μιλουsαν ι Ελινεs εδώ και 4000 χρονια τουλαχιsτο (με καπιεs διαφορεs φιsικα).
-Ινε ι γλοsα που ΑΦΤΙ ΤΙ SΤΙΓΜΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ Ι ΙΠΟΛΟΓΙSΤΕS ΠΑΓΚΟSΜΙΟS.
-Ινε ι γλοsα που μαθενουν sτο εξοτερικο ι φιτιτεs.
Iνe i γλosα που ΔΕ ΠΡΕΠΙ να μαθeνουν ι ΗΛΙΘΙΙ κaτικι του Helladistan.
Ενα διγμα ακολουθι παρακατο:
  Θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶν δ’ ἀπαλλαγὴν πόνων,
  φρουρᾶς ἐτείας μῆκος, ἣν κοιμώμενος
  στέγαις Ἀτρειδῶν ἄγκαθεν, κυνὸς δίκην,
 ἄστρων κάτοιδα νυκτέρων ὁμήγυριν,
 καὶ τοὺς φέροντας χεῖμα καὶ θέρος βροτοῖς
 λαμπροὺς δυνάστας, ἐμπρέποντας αἰθέρι
 [ἀστέρας, ὅταν φθίνωσιν, ἀντολάς τε τῶν].
Το κομμάτι αυτό ΗΛΙΘΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ είναι γραμμένο σε «βαριά» αρχαία. Αν όμως κρατήσετε λίγο την αναπνοή σας (για να μπορέσετε να σκεφτείτε, αφού είναι δύσκολο να κάνετε δύο πράγματα μαζί), θα διαπιστώσετε ότι ακόμα και εσείς  από τις 37 λέξεις αναγνωρίζετε πλήρως τις  21, ενώ τις 9 μπορείτε να τις θεωρήσετε σαν άγνωστες, αφού έχουν μορφή που δεν συνηθίζεται σήμερα  και τις υπόλοιπες 7 τις αναγνωρίζετε.
Περιμένω σχόλια από τους έξυπνους που  δεν ενδιαφέρονται για  αυτήν την φρικτή καταστροφή και σχόλια από τους «δημοκράτες» που δεν ανέχονται φασίστες σαν και εμένα.

Ο θάνατος της πατρίδος μου 8

Άλλο ένα βήμα έγινε για να επιτευχθεί η πλήρης λατινοποίηση και εξαφάνιση του ελληνικού  αλφαβήτου.  Στο δημοτικό εμφανίστηκε βιβλίο, το οποίο για να μην μπερδεύει τους μαθητές, εξαφάνισε τα διπλά φωνήεντα και τα διπλά σύμφωνα.
Κανένας δεν ασχολήθηκε με αυτό. Κανένα κανάλι και κανένας δημοσιογράφος. Και ΟΛΟΙ οι ΗΛΙΘΙΟΙ έλληνες ασχολούνται με την ομάδα τους, με το βρακί της Τζούλιας και με τις ΜΑΛΑΚΙΕΣ που λένε οι  «έγκριτοι» και «ειδικοί» τηλε-μαϊντανοί στους «σοβαρούς» δημοσιογράφους, στα καθημερινά πολύ-τηλε-παράθυρα.
Ακόμα πιο πολλοί ΗΛΙΘΙΟΙ  έλληνες (με κεφαλαίο δεν υπάρχουν) παρακολουθούν αυτά τα χειρίστου είδους τουρκικά σήριαλ, που κάνουν την Λάμψη να φαντάζει σαν έργο για ιδιοφυΐες. Γιατί μην μου πείτε ότι τα κανάλια που προβάλλουν αυτά τα σήριαλ ΔΕΝ έχουν ακροαματικότητα, αλλά επιμένουν να τα προβάλλουν εις βάρος της τσέπης τους…
Μετά από αυτό το σημείο η εξαφάνιση δεν θα απαιτεί καθόλου κόπο. Αρκεί να περιμένουμε  μερικά χρόνια και τα παιδιά θα βλέπουν το σημερινό αλφάβητο σαν κάτι περίεργο , δύσχρηστο (όπως έγινε με τους τόνους) και ΑΧΡΗΣΤΟ.
Έπειτα η κυβέρνηση που τοοοόσο θα ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση, θα διατάξει να σταματήσουν να τυπώνονται εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία με τα ΑΠΕΧΘΗ, ΔΥΣΝΟΗΤΑ, ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ διπλά φωνήεντα και διπλά σύμφωνα.
Και οι ΗΛΙΘΙΟΙ μετα-έλληνες θα γράφουν «mιςο» και θα καταλαβαίνουν από τα συμφραζόμενα αν είναι «μισό» ή «μισώ».
ΗΛΙΘΙΟΙ, ΒΛΑΜΜΕΝΟΙ, ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ έλληνες.
Εξαφανιστείτε και εσείς και η βλακεία που σας δέρνει και το ηλίθιο κράτος σας.
Πραγματικά ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ πλέον που γεννήθηκα εδώ. Καλύτερα να ήμουν από οποιαδήποτε πολυπολιτισμική μπανανία χωρίς γλώσσα και χωρίς προγόνους.
Χωρίς αυτήν την θαυμάσια γλώσσα που λέγεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ξέρετε αυτήν με τα πολλά εκατομμύρια λεκτικών τύπων, στην οποία κάθε λέξη σημαίνει κάτι συγκεκριμένο).
Καλύτερα να μην γνώριζα την τρομερή γλώσσα που μιλούσαν οι ΠΡΩΗΝ πρόγονοί σας πριν από τουλάχιστον 4000 χρόνια.
Έτσι, ευτυχισμένος με μια γλώσσα 200 λέξεων, το ipod μου, την μπύρα μου και τα τηλεπαράθυρα, δεν θα έπαιρνα είδηση την εξαφάνιση ενός πανάρχαιου πολιτισμού που υπήρξε και πια δεν είναι.

Το πολυτονικό στον Ιστό (διαδίκτυο στα κάποτε ελληνικά ή ίντερνετ στα νεοελληνικά)

Κοσμογονία συντελείται στο διαδίκτυο από την συγχώνευση του αμερικανικότατου Space στο αμερικανικότατο Wore Press με την αμερικανικότατη συμπεριφορά.

Ήμουν έτοιμος να παρατήσω τον νέο λαμπερό (glamorous στα νεοελληνικά) χώρο όταν ανακάλυψα κάτι εκπληκτικό: μία από τις γλώσσες που έχει για να μπορεί κανείς να «συγυρίζει» τον χώρο του είναι και η ελληνική πολυτονική.

Από καιρό βέβαια το Office υποστηρίζει πολυτονικά κείμενα και οι υπολογιστές μπορούν να τα προβάλλουν χωρίς να εμφανίζονται «καλικαντζαράκια». Όμως πρόκειται για μία πρώτη δικαίωσή μου, αφού εδώ και καιρό έχω γράψει ότι πρόκειται να εισαχθεί η πολυτονική γλώσσα μας στο διαδίκτυο και έχω στο μπλόγκ «Αρχαία κείμενα» μία μόνιμη πινακίδα που λέει:

Και για να ευχαριστηθούν οι φασίστες και τα οπισθοδρομικά ρατσιστικά γουρούνια που αρέσκονται στις παρωχημένες αηδίες της φασιστικής και ρατσιστικής ελληνικής γλώσσας (λες και έχει κάτι καλύτερο από τις εισαγόμενες τελευταία γλώσσες) ορίστε και η απόδειξη:

Μακάρι να γινόταν το ίδιο αυτομάτως και στα κείμενα που καταχωρούνται. Δυστυχώς με τα Windows 7 δεν έχω πλέον την δυνατότητα να γράφω στο πολυτονικό. Ο μετατροπέας που είχα δεν λειτουργεί πλέον.

Αλλά από το τίποτε καλό είναι και αυτό.
Έτσι καλό θα ήταν να αρχίσετε να μαθαίνετε στα παιδιά σας και λίγα ελληνικά εκτός από τα αγγλικά που έχουν αρχίσει να μιλάνε από κούνια. Έτσι όταν θα διαβάζουν «Ἀνεβάστε τὴν εἰκόνα (jpeg ἢ png) ποὺ θὰ χρησιμοποιεῖται παντοῦ» δεν θα χρειάζεται να γυρνάνε την γλώσσα στα αγγλικά για να καταλαβαίνουν τι λέει.

Ελληνική γλώσσα και ελληνική βλακεία

Να ένα άρθρο από την Αγγλία που σίγουρα πέρασε απαρατήρητο από τα ελληνικά(;) ΜΜΕ που ασχολούνται μόνο με σοβαρά θέματα όπως το ποδόσφαιρο, οι «σελέμπριτις» κλπ. Μπορείτε να το βρείτε εδώ:
http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/7917191/Ancient-Greek-to-be-taught-in-state-schools.html
Ancient Greek ‘to be taught in state schools’
Ancient Greek will be taught in state primary schools to boost children’s language skills, it emerged today.
Το θέμα είναι βέβαια τα Αρχαία Ελληνικά που θα αρχίσουν να διδάσκονται σε κάποια δημοτικά σχολεία με την αιτιολογία ότι η Αρχαία ελληνική είναι μια εκπληκτική γλώσσα, με όμορφες λέξεις και συναρπαστικές ιδέες. Επιπλέον ενισχύει τις γλωσσικές ικανότητες των μαθητών!!!
Σίγουρα βέβαια πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα. Δείχνει ότι οι Άγγλοι ενδιαφέρονται για την Παιδεία τους αρκετά ώστε να ξεκινούν τέτοιες διαδικασίες εν μέσω του «χειμώνα της οικονομίας».
Όμως στο πολυπολιτισμικό/ντημοκρατικό Ελλαντιστάν η Διαμαντοπούλου θα συνεχίσει την «καλή δουλειά» που βρήκε από τους προκατόχους της βάζοντας τα αγγλικά στην πρώτη δημοτικού και μετατρέποντας έτσι αργά αλλά σταθερά τα παιδιά μας σε αγγλόφωνα υβρίδια.
Εμείς βέβαια ΧΕΣΤΗΚΑΜΕ.
Σημασία έχει:
-Σε ποιόν θα πάνε οι μετοχές της ομάδας.
-Οι επερχόμενες εκλογές (η χαρά κάθε ηλίθιου που περιμένει να βγει ο «δικός» του για να τον βολέψει).
-Τι έκανε χθες η τάδε στο πάρτι με τους σελέμπριτις.
-Οι χαζές και αενάως επαναλαμβανόμενες οικονομικές ειδήσεις (αλλάζουν μόνο τα ονόματα).
-Τα νέα γκάτζετς.
-Οι «επώνυμοι».
-ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ και πάλι το νέο βίντεο της Τζούλιας (με ή χωρίς βρακί).
Μωραίνει Κύριος όν βούλεται απολέσαι.

Για να μην μου κουράζεστε ορίστε ολόκληρο το κείμενο της “The Telegrafh”:

Ancient Greek ‘to be taught in state schools’

Ancient Greek will be taught in state primary schools to boost children’s language skills, it emerged today.

Herodotus - the Father of History - will feature in a new course in Ancient Greek being taught in primary schools.

Herodotus – the Father of History – will feature in a new course in Ancient Greek being taught in primary schools. Photo: GETTY
Some 160 pupils in three schools will be given lessons in the native tongue of Archimedes and Herodotus from September.

The move follows the successful introduction of Latin to dozens of state primaries in England.

The Iris Project, a charity campaigning for the teaching of the Classics, which is leading the latest drive, said the subject had substantial knock-on benefits across the curriculum.

Lorna Robinson, charity director, who will be teaching the one-hour lessons every two weeks, told the Times Education Supplement: “People can be daunted at the idea of learning a language that has a different alphabet as it may feel like an additional challenge.

“Actually, though, we¹ve found that while it does add an extra dimension to the learning it¹s one that people take to quite quickly and really enjoy once they get going.

“Ancient Greek is just a wonderful language, full of beautiful words and fascinating concepts.”

Pupils will be taught the alphabet, basic grammar and vocabulary, as well as learning about ancient Greek culture, such as the development of the Olympic Games and the comedies of Aristophanes.

Latin is currently more widely taught than ancient Greek, although it is still mainly confined to private schools.

Advocates include Boris Johnson, the Mayor of London, who recently gave a Latin lesson to teenagers at a London secondary.

Under new plans, three Oxford primary schools will be given Greek lessons from September. A further 10 will get one-off taster sessions.

Sue Widgery, head of East Oxford primary in Cowley, where children speak 26 different languages, said: We were sufficiently enthused by Latin to give it a go with ancient Greek. It heightens children’s sense of language, they can see the connections between languages and it is fun.

Υπουργείο παιδείας: τα αρχαία ελληνικά είναι νεκρή γλώσσα!

Να τους ξαναψηφίσετε, όχι ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι…
Ηλίθιοι Έλληνες, κορόιδα, ανδρείκελα ψηφοφόροι. Βάλατε τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα.

Σήμερα το πρωί  21 Ιουνίου 2010, στις 9:20, στο Σκάι, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε μίλησε η ειδική γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κα Δραγώνα για το Νέο Δημοτικό Σχολείο που θα ξεκινήσει πιλοτικά από το σχολικό έτος 2010-2011.
Είπε ότι από την Α΄ και τη Β΄ Δημοτικού τα παιδιά θα μαθαίνουν αγγλικά για να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν και άλλες γλώσσες εκτός από την ελληνική. Επίσης, είπε ότι τα ελληνικά είναι μία μικρή γλώσσα (!) σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί πολύ λίγοι άνθρωποι μιλάνε ελληνικά.
(Μήπως ξεχνάει η κυρία αυτή την εμβέλεια που είχε η ελληνική γλώσσα στην αρχαία ελλάδα, στα ελληνιστικά χρόνια, στην περίοδο του βυζαντίου; Μήπως είναι στο χέρι μας να την ξανακάνουμε μία παγκόσμια γλώσσα;)
Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν θα μπορούσαν αντί των αγγλικών στην Α΄ δημοτικού να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά, εκείνη απάντησε ότι τα αρχαία ελληνικά είναι πλέον μία νεκρή γλώσσα!
(Μήπως ξεχνάει η κυρία ότι τα αρχαία ελληνικά είναι η μητέρα των γλωσσών; Να της υπενθυμίσουμε ότι έλληνες καθηγητές πανεπιστημίου δίνουν διαλέξεις σε ξένα πανεπιστήμια μιλώντας ελληνικά και γίνονται αντιληπτοί γιατί οι ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούν είναι ρίζες ξένων λέξεων; Να της υπενθυμίσουμε ότι οι περισσότερες επιστήμες χρησιμοποιούν ορολογία με ελληνικές λέξεις; Να της υπενθυμίσουμε ότι η αρχαία και η νέα ελληνική διδάσκεται σε ξένα πανεπιστήμια; Να της υπενθυμίσουμε ότι η Καινή Διαθήκη και η Αποκάλυψη γράφτηκαν σε γλώσσα ελληνική;)
Επίσης μίλησε για τη δασκάλα κα Νικοπούλου που δίδαξε στη Θράκη, ότι το πέρασμά της από τα σχολεία στα Πομακοχώρια ήταν ατυχές γιατί δίχασε την τοπική κοινωνία. (Αποσιωπά το γεγονός ότι η κα Νικοπούλου προσπάθησε να κάνει σωστά τη δουλειά της και να διδάξει την ελληνική γλώσσα στους Πομάκους που είναι Έλληνες πολίτες).
Ερωτώ: η ύπαρξη των αγγλικών από την Α΄ και Β΄ δημοτικού δεν θα προκαλέσει σύγχυση και μαθησιακές δυσκολίες στα παιδιά; Αντιθέτως, μετά από σχετικές έρευνες φαίνεται ότι τα αρχαία ελληνικά βελτιώνουν τις αντιληπτικές και οπτικές ικανότητες και λειτουργίες των παιδιών, που συνδέονται άμεσα με την εμφάνιση της δυσλεξίας. Παραθέτω σχετικό άρθρο της Καθημερινής (Aρχαία Eλληνικά κατά δυσλεξίας, Aλεξάνδρα Kασσίμη, Καθημερινή, 29-5-2004).
Αισθάνομαι πληγωμένος και προδωμένος ιδιαίτερα με τη σκέψη ότι η παραπάνω συνέντευξη δόθηκε από ανώτερο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας το οποίο μάλιστα είναι σε θέση να παίρνει και τις ανάλογες αποφάσεις… που μπορούν να αποβούν μακροχρόνια καταστροφικές.
Καλό κουράγιο αδέλφια και τα μάτια σας δεκατέσσερα!
Ένας ακροατής
Πηγή <a href="http://drasi.skai.gr/?p=2560&quot; title="Permanent Link to Υπουργείο Παιδείας: τα ελληνικά είναι μία μικρή
γλώσσα.”>Υπουργείο Παιδείας: τα ελληνικά είναι μία μικρή γλώσσα.

Ελληνικό-εθνικιστές και οι Αυστραλοί;

Την στιγμή που εμείς ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕ την ίδια μας την γλώσσα, οι Αυστραλοί προσπαθούν να την χρησιμοποιήσουν προς ώφελος των μαθητών τους και της χώρας τους.

Μέλη της Αυστραλιανής κυβέρνησης ζητούν τη διδασκαλία της ελληνικής
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ενισχύει τη μάθηση σε πολυάριθμους τομείς όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Μηχανολογία, η Νομική, το Δράμα, λένε μέλη της κυβέρνησης της Βικτόρια
Δώδεκα μέλη της πολιτειακής Εργατικής κυβέρνησης της Βικτόριας (υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και γερουσιαστές) στηρίζουν την περίληψη της ελληνικής γλώσσας στο Εθνικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας Γλωσσών.
Με επιστολή τους προς την αντιπρόεδρο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Αυστραλίας και υπουργό Παιδείας, Τζούλια Γκίλαρντ, οι υπογράφοντες την επιστολή εκφράζουν την πίστη τους, ότι η ελληνική γλώσσα είναι «γλώσσα εθνικής προτεραιότητας» και πρέπει να περιληφθεί στις γλώσσες, που θα διδάσκονται στα κρατικά σχολεία της χώρας.
Τα μέλη του πολιτειακού κοινοβουλίου υπενθυμίζουν στην υπουργό Παιδείας, ότι η ελληνική γλώσσα ομιλείται και διδάσκεται ευρύτατα σε ολόκληρη την Αυστραλία, σε κρατικά και εθνοτικά σχολεία.
«Η ελληνική γλώσσα έχει ιδιαίτερη ακαδημαϊκή σημασία. Η παγκόσμια σκέψη και ο δυτικός πολιτισμός έχουν επηρεαστεί άμεσα από τον ελληνικό πολιτισμό, γενικά, και την ελληνική γλώσσα, ειδικά», τονίζουν και προσθέτουν.
«Μεγάλο μέρος της αγγλικής γλώσσας και της διανόησης της Δύσης, έχουν τις ρίζες τους στην ελληνική γλώσσα και σκέψη. Πολλά από τα κείμενα, που έχουν επηρεάσει, τη γλώσσα και τη σκέψη μας εγράφησαν στην ελληνική γλώσσα.
Πιστεύουμε, ότι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ενισχύει τη μάθηση σε πολυάριθμους τομείς της παιδείας, μεταξύ των οποίων τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Μηχανολογία, η Ιστορία, η Φιλοσοφία, η Νομική, το Δράμα, οι Τέχνες και η αγγλική γλώσσα.
Γι’ αυτό πιστεύουμε ακράδαντα, ότι η ελληνική γλώσσα πρέπει να περιληφθεί ως γλώσσα εθνικής σημασίας στο Εθνικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας Γλωσσών που διαμορφώνει η Αυστραλιανή Επιτροπή Προγραμματισμού και Αξιολόγησης.

Πηγή: http://www.e-go.gr

Η ελληνική γλώσσα δεύτερη ως γλώσσα εκπαίδευσης στη Θράκη!

Η ελληνική γλώσσα δεύτερη ως γλώσσα εκπαίδευσης στη Θράκη!

Επιστολή στην υπουργό Παιδείας για την «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη»
Προς
Την Υπουργό Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
Θέμα: Το νέο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» του Υπουργείου
Παιδείας ανοίγει τους «ασκούς του Αιόλου» για την τουρκοποίηση της εκπαίδευσης στη Θράκη και τον υποβιβασμό της ελληνικής σε δεύτερη γλώσσα

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Προσωπικά, πάντοτε ήμουν υπέρμαχος της ελληνοτουρκικής φιλίας και της γόνιμης -σε κάθε επίπεδο- συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά όχι με όρους υποτέλειας.
Μελετώντας την νέα Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, της 23ης/3/2010 προς τα Α.Ε.Ι. της χώρας, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης: «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» για τα έτη 2010-2013, αισθανόμαστε ότι, ή εμείς έχουμε χάσει τα λογικά μας και παραλογιζόμεθα ή εδώ στη Θράκη συμβαίνουν παράλογα πράγματα.
Διότι, εάν είχαμε αντίστοιχες ενέργειες από πλευράς Τουρκίας για την εισαγωγή, παραδείγματος χάριν, της ελληνικής γλώσσας σε όλα τα τουρκικά δημόσια σχολεία της Κωνσταντινούπολης, θα ήταν τότε κάπως κατανοητή η λογική του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα όμως, η όλη μεθόδευση προκαλεί εύλογη έκπληξη και απορία, την στιγμή μάλιστα που ευρισκόμαστε ενώπιον μιας ενορχηστρωμένης προσπάθειας του τουρκικού επεκτατισμού να ποδηγετήσει τη Θράκη, αφού είναι γνωστό ότι το τουρκικό Προξενείο στην Κομοτηνή έχει υπερβεί τα όρια των διπλωματικών του ευθυνών και λειτουργεί ως άτυπο Υπουργείο Θράκης. Πιο συγκεκριμένα, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, αντί να προάγει -όπως οφείλει- την δημόσια ελληνική εκπαίδευση στη Θράκη δίνοντας τη δυνατότητα -πέραν των χριστιανών- και σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας να μορφώνονται ισότιμα όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, μεθοδεύει βήμα προς βήμα την τουρκοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία της Θράκης. Διερωτώμεθα, εάν τα χρήματα του ελληνικού λαού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν -εν μέσω της παρούσας οικονομικής κρίσης- να προορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας για να προετοιμάζεται το έδαφος, προκειμένου να εισαχθεί η τουρκική γλώσσα σε ολόκληρη την δημόσια εκπαίδευση της Θράκης και συγχρόνως να υποβιβάζεται η ελληνική σε δεύτερη γλώσσα. Διότι αυτό ακριβώς είναι κατ’ ουσίαν το περιεχόμενο και ο στόχος της ανωτέρω Πρόσκλησης.
Επιπλέον, αντί το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας να εστιάσει στην αξιοποίηση των προς διάθεση κονδυλίων για τη διεύρυνση και τη δημιουργία νέων δημόσιων σχολείων στη Θράκη, ιδιαίτερα στην ορεινή περιοχή της, δαπανά από το 1997 μέχρι σήμερα μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην κατεύθυνση υλοποίησης Προγραμμάτων, τα οποία δυστυχώς δεν δημιουργούν ουδεμία μόνιμη και βιώσιμη υποδομή στην εκπαίδευση. Ενώ, μόλις αυτού του είδους τα Προγράμματα περατωθούν και αφού έχουν δαπανηθεί μεγάλα ποσά, δεν απομένει καμία ουσιώδης υφιστάμενη δομή και επιστρέφουμε πάλι στην αρχή, όπως έχουμε δείξει και σε άλλες επιστολές μας.
Πιο συγκεκριμένα, στις Ενότητες της εν λόγω Πρόσκλησης, διαβάζουμε μεταξύ άλλων: «… Μελέτη με αντικείμενο την εισαγωγή της τουρκικής γλώσσας … στα δημόσια σχολεία της Θράκης.   υλοποίηση του μέτρου εισαγωγής της διδασκαλίας της τουρκικής στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Επεξεργασία αναλυτικού προγράμματος για την τουρκική γλώσσα.
Διαμόρφωση Προτάσεων .για τα εκπαιδευτικά υλικά και βιβλία διδασκαλίας της τουρκικής στα δημόσια σχολεία…» (Σελίδες 6,7,8,9 της Πρόσκλησης). Όλα τα ανωτέρω αποτελούν νέες παραχωρήσεις προς τον τουρκικό επεκτατισμό που πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν διανοείτο να πράξει. Η εν λόγω δε μεθόδευση του Υπουργείου Παιδείας θεωρούμε ότι υποκαθιστά και επί της ουσίας ακυρώνει όλη την ελληνική διπλωματία και την μέχρι σήμερα ισορροπημένη πολιτική στην Θράκη, στην οποία έχει συμβάλει τα μέγιστα και ο νυν Πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Παράλληλα, το ίδιο πρόγραμμα προωθεί τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία, έτσι ώστε η τουρκοποίηση όλων των Μουσουλμάνων της Θράκης, συμπεριλαμβανομένων των Πομάκων και των Τσιγγάνων (που αποτελούν περίπου τα 2/3 της μουσουλμανικής μειονότητας), να αρχίζει -με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων- από τη νηπιακή ακόμη ηλικία.
Τραγικότερο δε όλων είναι το ακόλουθο απόσπασμα από την ανωτέρω Πρόσκληση: «Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα είναι: νέες παιδαγωγικές μέθοδοι, διαφοροποιημένη παιδαγωγική, διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας» (σελ. 8 της Πρόσκλησης).
Στην Θράκη επομένως, του 2010, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, α) μελετά και σχεδιάζει επίσημα την εισαγωγή της τουρκικής σε όλα τα δημόσια σχολεία, β) δημιουργεί δίγλωσσα νηπιαγωγεία, για τα οποία δεν προνοεί κατά τον σχεδιασμό του την χρήση των άλλων μητρικών γλωσσών της μειονότητας (πομακική και τσιγγανική), γ) προάγει διαφοροποιημένη παιδαγωγική, δ) υποβιβάζει την ελληνική σε δεύτερη γλώσσα. Φοβούμαστε δε, ότι μετά από τη Θράκη σειρά έχει η υπόλοιπη Ελλάδα και τα υπόλοιπα δημόσια ελληνικά σχολεία να υποστούν τον διαπολιτισμό του Υπουργείου Παιδείας και τον υποβιβασμό της ελληνικής σε δεύτερη γλώσσα, αφού παντού πλέον υπάρχουν μουσουλμάνοι πολίτες. Για τα ανωτέρω το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει για τους επόμενους 36 μήνες 10 εκατομμύρια ευρώ, εν μέσω περικοπών συντάξεων, μισθών και νέων φορολογικών αυξήσεων. Δεν μπορούμε παρά να καταγγείλουμε αυτήν την προσβλητική για τη Δημοκρατία και την επιστημονική δεοντολογία μεθόδευση.
Ζητούμε από εσάς, Κυρία Υπουργέ, αλλά και από τον Πρωθυπουργό, τους Βουλευτές της Θράκης και σύσσωμο το ελληνικό Κοινοβούλιο, να ανασταλούν άμεσα αυτές οι μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες οδηγούν απευθείας στη γκριζοποίηση και διχοτόμηση της Θράκης. Συγχρόνως, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή εγκλωβίζουν τον Πρωθυπουργό της χώρας και την Κυβέρνησή του αλλά και την ελληνική πολιτική σε μια μη αντιστρεπτή κατάσταση πραγμάτων.
Για αναλυτικότερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε σχετική επιστολή μας.
Τέλος, επισημαίνοντας το προφανές, ότι τέτοιες μεθοδεύσεις όχι μόνο δεν προάγουν μια ισότιμη φιλία και συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά αντίθετα, δυναμιτίζουν την φιλία των δύο λαών, αφού δημιουργούν όρους υποτέλειας του ενός στον άλλο, σας ζητούμε α) να ακυρώσετε άμεσα την εν λόγω Πρόσκληση, β) να την αναπροσαρμόσετε, αφού προηγηθεί διαβούλευση επιστημόνων από όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι., γ) να περιορίσετε την Πρόσκληση σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και λοιπής εκπαιδευτικής στήριξης και, δ) ο σχεδιασμός της νέας Πρόσκλησης να προβλέψει ισότιμη μεταχείριση όλων των μητρικών γλωσσών της μουσουλμανικής κοινωνίας.
Με ιδιαίτερη τιμή,
Γεώργιος Π. Παύλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ.

Πρακτορείο ειδήσεων στα… αρχαία ελληνικά!

Η εκπληκτική είδηση, που δημοσίευσαν “Τα Νέα” της 2ας Δεκεμβρίου 2009, όπου ένας Ισπανός καθηγητής δημιούργησε το Αcropolis World Νews στο Ίντερνετ!.. Διαβάστε το ρεπορτάζ του κ Στέλιου Βραδέλη svradelis@dolnet.gr :
«Τριάκοντα και πέντε άνθρωποι απέθανον εν τη Ρωσία, πολλοί δε άλλοι (περί εκατόν και τριάκοντα)
ετρώθησαν». Έτσι αρχίζει το ρεπορτάζ του Χουάν Κοντέρχ στο πρακτορείο ειδήσεων Αcropolis World Νews. Το μοναδικό ειδησεογραφικό μέσο που καταγράφει καθημερινά την επικαιρότητα στα αρχαία ελληνικά.
«Πριν από 8 χρόνια, όταν ακόμη δούλευα στη Βαρκελώνη, είδα πως υπήρχαν μερικές ιστοσελίδες που παρουσίαζαν την επικαιρότητα στα λατινικά. Έψαξα να βρω αν υπήρχε κάτι αντίστοιχο και στα αρχαία ελληνικά και για να πω την αλήθεια εξεπλάγην όταν διαπίστωσα πως δεν υπήρχε. Έτσι δημιούργησα το Αcropolis World Νews στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www. akwn. net» λέει στα «ΝΕΑ» ο δρ Κοντέρχ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σεν Άντριους στη Σκωτία όπου διδάσκει, φυσικά, αρχαία ελληνικά και λατινικά.
«Όλος ο κόσμος καταλαβαίνει την αξία των αρχαίων ελληνικών εκτός από τους μαθητές μου. Ύστερα από 16 χρόνια διδασκαλίας νομίζω πως οι αντοχές μου ξεπερνούν και του Ράμπο στα καλύτερά του», λέει γελώντας ο 41χρονος καθηγητής.
Η αγάπη του για τα αρχαία ελληνικά γεννήθηκε στο γυμνάσιο και από τότε του έχει γίνει δεύτερη φύση, όπως την αποκαλεί. «Στο ισπανικό γυμνάσιο είχαμε την επιλογή να επιλέξουμε και τα αρχαία ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Αυτό έκανα και μαγεύτηκα». Άρχισε να διαβάζει τους Έλληνες φιλοσόφους στο πρωτότυπο, τις τραγωδίες, την ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου και τον Ηρόδοτο.
«Ο Περικλής ίσως αποτελεί την αγαπημένη μου προσωπικότητα από την Αρχαία Ελλάδα και ειδικά την Αθήνα του Χρυσού Αιώνα. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που με ενθουσιάζει στην αρχαιότητα είναι πως το μεγαλείο το δημιούργησαν οι Έλληνες πολίτες και οι πολιτικοί τους ήταν απλώς το ΄΄κεφάλι΄΄ αυτού του κόσμου, το οποίο φαινόταν».
«Λατρεύω την Ελλάδα»
Όταν τελείωσε το λύκειο έπεισε τους γονείς του να επισκεφθούν την Ελλάδα για να γνωρίσει από κοντά τη χώρα που λάτρεψε μέσα από την αρχαία γραμματεία. «Έχω έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και πάντοτε με μαγεύουν η Ακρόπολη, η Πλάκα, η Πελοπόννησος, τα νησιά σας. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ την επίσκεψη σε ένα μέρος που σπάνια επισκέπτονται οι τουρίστες. Έπεισα τους γονείς μου να επισκεφθούμε τις Πλαταιές όπου ήμασταν μόνοι μας. Έκλεισα τα μάτια και προσπάθησα να ακούσω τη φωνή του Παυσανία να ενθαρρύνει τους στρατιώτες του για την επερχόμενη μάχη».
Όμως, το κλασικό πρόβλημα του δρος Κοντέρχ όταν επισκέπτεται την Ελλάδα παραμένει: «Απογοητεύτηκα όταν ήρθα στην Ελλάδα και διαπίστωσα πως ελάχιστοι μιλούσαν τα αρχαία ελληνικά. Με παραξένεψε. Κάθε φορά που έρχομαι στη χώρα σας μιλάω στα αρχαία αλλά συνειδητοποιώ πως λίγο με καταλαβαίνουν. Αλλά νέα ελληνικά δεν θέλω να μάθω».
Η έκπληξή του στην ερώτηση τι ξεχωριστό έχουν τα αρχαία ελληνικά αντιστοιχεί μάλλον με την έκπληξη που θα ένιωθε κάποιος που βλέπει εξωγήινο. «Είναι μια γλώσσα που παίζει συνεχώς με το μυαλό σου. Σε βοηθάει να σκεφτείς με τη λογική. Η χρήση του υποθετικού λόγου, η ξεκάθαρη διαφοροποίηση μεταξύ του παρατατικού, του αορίστου και του ενεστώτα. Είναι σαν να συμμετέχεις σε ένα εγκεφαλικό άθλημα».
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
«Είναι μια γλώσσα που παίζει συνεχώς με το μυαλό σου. Σαν να συμμετέχεις σε ένα εγκεφαλικό άθλημα»
Η «Μόσκβη» και το «Πετροβούργον»
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ανανεώνεται σχεδόν καθημερινά με τρεις- τέσσερις ειδήσεις από όλον τον κόσμο και τη διαβάζουν σε καθημερινή βάση 40-50 άνθρωποι. «Δυστυχώς, ο χρόνος που μπορώ να διαθέσω στη συγγραφή των ειδήσεων είναι ελάχιστος. Μεταξύ διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο και ερευνών προσπαθώ να κρατώ το Αcropolis ενημερωμένο. Κάθε βοήθεια πάντως είναι καλοδεχούμενη», λέει και προτρέπει τους φίλους των αρχαίων ελληνικών να στέλνουν στο πρακτορείο τις ειδήσεις.
«Καμιά φορά, όταν υπάρχουν ειδήσεις για θέματα όπου οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν τις αντίστοιχες λέξεις όπως χώρες, πόλεις, νέες εφευρέσεις, προσπαθώ να δημιουργήσω λέξεις από τα νέα ελληνικά που να μοιάζουν κλασικές», αποκαλύπτει το μικρό δημοσιογραφικό μυστικό του. Κάπως έτσι η τρομοκρατική επίθεση στο Νιέφσκι Εξπρές μετέτρεψε την Αγία Πετρούπολη σε «Πετροβούργον» και τη Μόσχα σε «Μόσκβη».
«Όσο πιο πολύ κοιτάζουμε στο παρελθόν τόσο πιο ικανοί γινόμαστε να κοιτάξουμε στο μέλλον» λέει ο δρ Κοντέρχ, ο οποίος έχει κάνει το διδακτορικό του στους αρχαίους κλασικούς και έπειτα από τέσσερα χρόνια στην Οξφόρδη ως βοηθός καθηγητής στα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Σεν Άντριους στη Σκωτία τη σύνθεση του αρχαίου ελληνικού κειμένου. «Τώρα δουλεύω σχετικά με την Παγκόσμια Ιστορία, με τη φιλοδοξία να μεταφέρω στα αρχαία ελληνικά την ιστορία του κόσμου από τη δημιουργία του Σύμπαντος μέχρι το σήμερα» λέει και χαιρετά σε άπταιστη ερασμιακή προφορά.
——————————————————————
Εφημερίδα “Τα Νέα”, Τετάρτη 2  Δεκεμβρίου 2009
 ———————————————————————————

Θα πρέπει να αναληφθεί εθνική εκστρατεία για να φιμωθεί ο ανεκδιήγητος αυτός φιλέλληνας φασίστας.Είμαστε πολυ-πολιτισμική κοινωνία εμείς!

Μερικά από τα λάθη που γίνονται στην Ελληνική Γλώσσα

Υπέρ το δέον και όχι Υπέρ του Δέοντως
Ανέκαθεν και όχι Από ανέκαθεν
Δια του λόγου το ασφαλές και όχι Δια του λόγου το Αληθές
Απευθείας Μετάδοση και όχι Ζωντανή Μετάδοση
Μακρόθεν και όχι εκ του Μακρόθεν
Μέτρον Άριστον και όχι Παν Μέτρον Άριστον
Ον ου τύπτει λόγος ουδέ ράβδος (εκείνος που δεν καταλαβαίνει με το ξύλο δεν καταλαβαίνει ούτε με τα λόγια) και όχι όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος
Πνέει τα λοίσθια και όχι πνέει τα ολίσθοια
Μέλος πολυμελούς ομάδας και όχι μέλος πολυμελείς ομάδας
Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και όχι άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου
Θεαματική βελτίωση και όχι Ραγδαία βελτίωση (το αντίθετο είναι Ραγδαία Επιδείνωση)
Εν πάση περιπτώσει και όχι εν πάσει περιπτώσει
Οι νέες μέθοδοι και όχι οι νέοι μέθοδοι
Οι κοινωνικές παραμέτροι και όχι οι κοινωνικοί παραμέτροι
Ανενημέρωτος και όχι Ανημέρωτος
Αδιαφανές υλικό και όχι αδιαφανή υλικό
Αμάλγαμα και όχι Αμάγαλμα
Κοινοτοπία και όχι Κοινοτυπία
Απαγορεύεται η στάθμευση και όχι Απαγορεύετε η στάθμευση
Παρονομαστής και όχι Παρανομαστής
Πολιομυελίτιδα και όχι Πολιομελίτιδα
Υποθηκοφυλακείο και όχι Υποθηκοφυλάκιο
Οκτώβριος και όχι Οκτώμβριος
Γενεαλογικό και όχι Γενεολογικό
Παλιρροϊκός και όχι Παλλιρροιακός

Ζημία και όχι Ζημνιά
Ανεξαρτητοποιούμαι και όχι Ανεξαρτοποιούμαι
Καταχωρίζω και όχι Καταχωρώ
Περιθάλπω και όχι Περιθάλπτω
Υποθάλπω και όχι Υποθάλπτω
Παρεμπιμπτόντως και όχι Παρεπιπτόντως
Η Αρχαία ελληνική γλώσσα θεωρεί άνδρες και γυναίκες σαν ίσους. Τους δίνει το ίδιο ακριβώς επίθετο και η διαφορά στο γένος γίνεται αντιληπτή από το άρθρο. Σήμερα μόνο η γυναίκα υποβιβάζεται γλωσσικά σε κάτι διαφορετικό από τον άντρα.
Δικηγόρος και όχι Δικηγορίνα
Αστυνόμος και όχι Αστυνομικίνα
Δικαστής και όχι Δικαστίνα
Ιατρός και όχι Γιατρίνα

Αγραμματοσύνη (ή Ώχ το μάτι μου)

Το ότι μετατρεπόμαστε σε έθνος αγραμμάτων είναι γνωστό. Ορίστε και μερικές αποδείξεις:
 
Γραπτή ανακοίνωση σε κανάλι: ΛΟΓΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ στον ήχο η εκπομπή θα μεταδοθεί…(αντί λόγω προβλήματος)
-Τηλεπαρουσιαστής: Το ελικόπτερο άρχισε να χάνει ύψος. Μόνο χάρη των προσπαθειών του πιλότου… (αντί χάριν)
-Τηλεπαρουσιαστής: Καταστράφηκαν δεκάδες δέντρα ελιών στην περιοχή της… (αντί ελαιόδεντρων)
-Τηλεπαρουσιαστής: Πήγε προς τα αδιαφανές τζάμια και… (αντί αδιαφανή)
-Τηλεπαρουσιαστής: Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυ το αυτοκίνητο… (αντί μάρτυρα)
-Τηλεπαρουσιαστής: Εδώ βλέπουμε το ακριβή σημείο πτώσης του αεροσκάφους… (αντί ακριβές)
-Τηλεπαρουσιαστής: Αυτό το σύστημα πλήρως εγκατεστημένος, κοστίζει… (αντί εγκατεστημένο)
-Τηλεπαρουσιαστής: Ρωτάει κάποιος τον φίλο του που το έβλεπε να… ( αντί τον έβλεπε)
-Τηλεπαρουσιαστής: Ενδεικτικό της ισχής (αντί της ισχύος) της έκρηξης…
-Τηλεπαρουσιαστής: Λειτουργεί με το πλήρες (αντί τον πλήρη) μηχανολογικό εξοπλισμό…
-Τηλεπαρουσιαστής: Απέταξαν τους τρεις αστυνομικούς που ήταν παρών στα βασανιστήρια… (αντί παρόντες)
-Τηλεπαρουσιαστής: Όσοι μιλούν για επιπτώσεις στην καριέρα του λανθάνονται… (αντί λαθεύουν)
-Τηλεπαρουσιαστής: Συνεργεία άρχισαν να κάνουν καταγραφή των ζημνιών… (αντί ζη-μι-ών)
-Τηλεπαρουσιαστής: Είπε με το στόμφο που τον χαρακτηρίζει (αντί τον στόμφο)
-Διευθυντής νοσοκομείου σε συνέντευξη: Είχαμε έναν ατυχές θάνατο (αντί ατυχή)

Ελληνική γλώσσα

Τό ἀστεῖο: Βρέθηκε ἡ λύση γιά τό πρόβλημα τῶν χωριῶν τῆς ὑπαίθρου πού ἐρημοποιοῦνται. Τό κράτος μπορεῖ νά δώσει δάνεια (μέσω τῆς ΕΕ) γιά μαζική ἀγορά ἀπό τούς δήμαρχους χαλιῶν καί μοκετῶν. Τά ὑπόλοιπα τά ἀναλαμβάνει ἡ ἐταιρία. ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ.
Τό σοβαρό: Εἴδατε πού καταντάει ἡ γλώσσα ὅταν τά σχολεῖα εἶναι ἁπλά ἀποθῆκες παιδιῶν καί ἐκκολαπτήρια «πολιτικοποιημένων δεκαπεντάρηδων» ποῦ τό μόνο ποῦ ξέρουν εἶναι νά στέλνουν μηνύματα στό κινητό τους;

Ο Εβαγκελισμός τις Θεωτόκου:για γέλια αλλά και για κλάμματα

Ἦρθε μέ τό ταχυδρομεῖο.

Το παρακάτω κείμενο το έγραψε μαθητής της ΣΤ τάξης κάπου στην Μεσσαρά του Νομού Ηρακλείου. Η ορθογραφία των λέξεων είναι ακριβώς όπως στο πρωτότυπο χειρόγραφο κείμενο. Το θέμα της έκθεσης όπως θα διαπιστώσετε είναι και επίκαιρο.

Τό κείμενο εἶναι γραμμένο στήν κρητική διάλεκτο. Γιά ὅσους δέν ξέρουν ἡ λέξη βαρεμένη σημαίνει ἔγκυος καί γλάκα σημαίνει τρέξε.
Καί ὅσο καί ἄν φαίνεται ἀστεῖο, λόγω τοῦ παιδικοῦ αὐθορμητισμοῦ, ἐμένα προσωπικά μου προξενεῖ καί θλίψη. Τά ὀρθογραφικά λάθη πού κάνει τό παιδί εἶναι φρικτά. Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ἔχει μάθει ἀπολύτως τίποτε ἀπό τήν γλώσσα του, μέ ἐξαίρεση ὄτι ἕξι ὁλόκληρα χρόνια τό ἐκπαιδευτικό σύστημα κατάφερε τό ὀλύμπιο κατόρθωμα νά τό μάθει τό ἑλληνικό ἀλφάβητο. Ἐπιπλέον ἡ παντελής ἔλλειψη τοῦ τελικοῦ “ν” δείχνει τήν συνειδητή καί ἐπιτυχημένη δουλειά τῶν ἐκσυχρονιστῶν στήν ἀκόμα μεγαλύτερη ὑποβάθμιση τῆς ἤδη φτωχῆς γλώσσας μας. Σειρά ἔχουν τώρα τά πολλαπλά φωνήεντα. Δέν νομίζω ὅτι θά περάσουν πολλά χρόνια πού κάποιος νέος ὑπουργός παιδείας θα τά κόψει καί αὐτά «εβαγκελιζόμενος» τήν ἑπόμενη «ἀναβάθμιση» τῆς Παιδείας μας.


Θέμα: Ο Εβαγκελισμός τις Θεωτόκου.
Ο λουκάς εβαγκελίστικε ότι θα γενιθή ο χριστός. τότε ο θεός πέζη μια τ ανγκέλου κε λέει του.
γλάκα μωρέ στη γη να βρίς το μαριό κε να του ιπής πως θα γενήσι το χριστό. κράθιε του και τούτονε το κρινο. θα δεχτεί πιο εύκολα.
κε ετσά γλακά ο άνγκελος στη γη επίγε κι ίβρικεν το μαριό και ίπε του.
μαρία εσι δε το κατές μα είσαι βαρεμένο γιατι θα γενήσις το χριστό.
κε το μαριό τότε λεει.
όφου! όφου! ιντά παθα! Κε ίντα νε τανά απού μου μιλίς. ας ειναι όμως. θα τονε γενήσο το χριστό. ποιος άντρας όμως θα με παντρευτί;
και ίπετζι ο άνγκελος.
μι στενοχοράσε συ μαριό
κε επίε ο άγκελος στον Ιωσηφ κε του λεει.
ιωσιφ το μαριό ειναι βαρεμένο απο το θεο κε θα γενήσι το χριστό. συ ομως θα το παντρευτίς κε δε θα σε νειάζι πράμα.
τότε ο ιωσίφ που δεν επίστεψε λέξι απο τα λόγια του ανγκέλου επαντρεύτικε το μαριό. κε όντενε γενούσε έδωκε τιν εντολί να σφάξουνε όλα τα μορά του κόσμου.

Είμαστε χαμένοι σαν λαός;

–>Ἔχω νά κάνω δυό παρατηρήσεις σχετικά μέ τά κείμενα πού στέλνονται. Γιά τόνους, ὀρθογραφία καί λοιπά τά παραβλέπω,
–>παραβλέπω ἐπίσης αὐτό τό φρικτό «ενα πετεινο» και το «το γκομενο», γιατί εἶναι πιά ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ὅτι τό τελευταῖο πράγμα πού ἐνδιαφέρει πλέον τούς Ἕλληνες εἶναι νά γράφουν σωστά. Ἔστω καί ἄν στίς ξένες γλῶσσες δέν κάνουν λάθη.

Πρῶτον:
ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ εἶναι νά βάζετε τό ἑλληνικό ἐρωτηματικό ἀντί γιά τό ξένο; Γιά νά γράψετε «?» πρέπει νά πατήσετε δυό πλῆκτρα. Γιά νά γράψετε «;» ἁπλά πατᾶτε τό Q. Τόσο πολύ εἴσαστε ἐθισμένοι σέ αὐτήν τήν περίεργη μορφή τῶν ἀγγλοελληνικῶν;
Δεύτερον:
Μοῦ ἦρθε μέ email ἕνα ἀνέκδοτο. Ἔκατσα καί τό «χτένισα» διορθώνοντας τήν μορφή καί τίς λέξεις. Διαλέξτε ποιό κείμενο σᾶς φαίνεται ὀπτικά ὡραιότερο.
Mια ξανθια παιρνει τηλ το γκομενο και του λεει. …..

ΞΑΝΘΙΑ ……… Ρε συ, εχω μπλεξει με ενα παζλ και δε βγαζω ακρη μαυτο, εδω και δυο μερες τωρα. Ερχεσαι απο δω..??

ΤΥΠΟς………… Τι υποτιθεται οτι πρεπει να δειχνει το παζλ στο τελος …??

ΞΑΝΘΙΑ ………. Πρεπει να δειχνει ενα πετεινο..!!

ΤΥΠΟς………… Κατσε κι ερχομαι απο κει.

Σηκωνεται παει σπιτι της και τη βλεπει με ολα το κοματια του παζλ απλωμενα πανω σε ενα τραπεζι και τη ξανθια σε αμηχανια.

Κοιταζει τα κοματια του παζλ, ριχνει μια ματια στο κουτι και της λεει.

Πρωτον……. Ξεχνα το παζλ μωρο μου….. Ηρεμησε, ελα να πιουμε κανα καφε, γιατι δεν υπαρχει περιπτωση ολα αυτα μαζι να δειξουν κανενα πετεινο……..και δευτερον……… παμε να βαλουμε ολα τα κοματια πισω στο κουτι……

Μία ξανθιά, έτοιμη να βάλει τα κλάματα, παίρνει τηλέφωνο το αμόρε της και του λέει:
-Έχω μπλέξει με ένα παζλ και δεν βγάζω άκρη με αυτό, εδώ και πέντε ώρες τώρα. Έρχεσαι από εδώ;
-Τι υποτίθεται ότι πρέπει να δείχνει το παζλ;
-Έναν πετεινό.
-Έρχομαι σε λίγο.
Όταν φτάνει σπίτι της, βλέπει την ξανθιά σε αμηχανία με όλα το κομμάτια του παζλ απλωμένα πάνω σε ένα τραπέζι. Ρίχνει μία ματιά στο κουτί και της λέει:
-Πρώτα πρώτα ξέχνα το παζλ μωρό μου….. Ηρέμησε, έλα να πιούμε κανένα καφέ, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση όλα αυτά μαζί να δείξουν κανέναν πετεινό και δεύτερον να βάλουμε όλα τα κομμάτια πίσω στο κουτί…


Πόσο δύσκολο εἶναι νά γράφετε σωστά τό κείμενό σας; Πόσο δύσκολο εἶναι νά διορθώνετε αὐτό ποῦ σας ἔστειλαν ὥστε νά μήν τό ἀναπαράγετε, ἐπιτείνοντας τήν καταστροφή τῆς γλώσσας σας;
Ξέρω. Ὑπάρχουν οἱ δικαιολογίες τοῦ λίγου χρόνου, τοῦ ὅτι δέν σᾶς τό ἔμαθαν, δέν τό σκεφτήκατε κλπ. Ἀλλά εἶναι ἁπλά δικαιολογίες. Οἱ νέες γενιές μεγαλώνουν ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΟΠΤΙΚΑ αὐτήν τήν μορφή κειμένου. Ὅταν ἀκόμα καί οἱ Τοῦρκοι μαθαίνουν Ἑλληνικά στά πανεπιστήμιά τους ἐμεῖς ἐδῶ (κράτος καί πολίτες) κάνουμε ὅτι εἶναι δυνατόν γιά νά μεγαλώσουμε ξενόφωνους ἀποκομμένους ἀπό ἐκεῖνο πού μας κρατάει ζωντανούς: τήν γλώσσα μας.

Ἡ θλίψη ἔρχεται ἀκόμα καί μέσα ἀπό ἕνα ἀνέκδοτο.

Αἰτία γιὰ θλίψη

Ψάχνοντας στὸ ἴντερνετ ἔπεσα ἀπάνω σὲ αὐτὴν τὴν φράση: «Paideuma: studies in American and British Modernist poetry».
Εἶδα τὴν ἑλληνικὴ λέξη Παίδευμα, οὐδέτερο της Παίδευσης ποὺ σημαίνει ἀγωγή, παιδεία, μόρφωση.
Ἄλλη μία λέξη ποὺ ἐλάχιστοι πλέον τὴν ἀναγνωρίζουν καὶ κανένας (καὶ ἐγὼ φυσικά) δὲν τὴν χρησιμοποιεῖ. Ἄλλο ἕνα πετραδάκι στὴν ταφόπλακα τῆς γλώσσας μας.